Ochrana ŽP
Spoločnosť je členom kolektívneho systému nakladania s elektroodpa-
dom a registrovaná na RF a MŽP SR ako povinná osoba podľa § 9 zák. č. 119/2010 Z.z.

Kontaktné informácie

MERETECH, s.r.o.
Janka Kráľa 8373/5
010 01 Žilina

Spoločnosť je registrovaná na:
OR Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka číslo 17317/L

IČO : 36441244
IČ DPH : SK2022145312

Tel : 041/700 2516, 700 2517
Fax : 041/700 2518

e-mail: info@meretech.sk