Ochrana ŽP
Spoločnosť je členom kolektívneho systému nakladania s elektroodpa-
dom a registrovaná na RF a MŽP SR ako povinná osoba podľa § 9 zák. č. 119/2010 Z.z.

Indukčné prietokomery

Priemyselný prietokomer FLOW 33 Priemyselný prietokomer FLOW 33

Kompaktný indukčný prietokomer FLOW 37 bol vyvinutý pre náročné technologické procesy v rôznych odvetviach priemyslu. Vďaka svojej jedinečnej konštrukcii z nehrdzavejúcej ocele je ideálny pre použitie všade tam, kde je vyžadovaná dlhodobá životnosť aj vo veľmi náročných podmienkach ťažkého priemyslu. Marač je dodávaný bez displeja s napájaním 12-24Vdc a je vybavený výstupným impulzným signálom s meniteľným impulzným číslom a prúdovou slučkou 4-20mA so štandardným konektorom M12. Vyznačuje sa úplne nenáročnou montážou a následnou obsluhou.

Prednosti indukčného snímača prietoku
* možnosť použitia rôznych materiálov trubic (podľa média) a rôznych prípojných koncoviek
* veľmi pevná konštrukcia
* jednoduchá a bezproblémová obsluha
* široká škála napájacieho napätia
* použitie štandardného konektoru M12 pre elektrické pripojenie
* trubice odolné voči pôsobeniu vákua
* ľubovoľne voliteľné impulzné číslo
* nastaviteľné hranice prúdovej slučky
* zariadenie spadá do nízko odberových zariadení
* vysoká odolnosť proti abrazii, zvlášť pri použití keramickej meracej trubice

Popis funkcie
Flow 33 je vybavený veľmi rýchlym spracovaním vstupných signálov, vďaka čomu disponuje takmer okamžitou odozvou výstupu na zmenu prietoku. Tým sa hodí nie len do pomalých dejov, ale aj do veľmi dynamicky sa meniacich technológií. Výstupná prúdová slučka má samostatne nastaviteľné hranice pre 4 a 20 mA na užívateľskej úrovní a v prípade poruchy elebo straty napájacieho napätia je výstupný prúd automaticky zhodený na 0 mA. Tým má užívateľ plnú kontrolu nad funkčnosťou meradla bez potreby stavového signálu. Impulzný výstup je opäť možno konfigurovať samotným užívateľom. Celý systém je veľmi robustný a odolný nie len mechanicky, ale aj elektricky.Dávkovací prietokomer FLOW 37 Dávkovací prietokomer FLOW 37

Kompaktný indukčný prietokomer FLOW 37 je určený na presné meranie rôznych kvapalin pre dávkovacom procese a to aj menších mnočstiev. Marač je dodávaný bez displeja s napájaním 12-24Vdc. Ďalej je vybavený vstupným signálom pre možnosť synchronizácie meracieho cyklu so spustením dávky z nadradeného systému. Rovnako tak impulzný výstup môže udávať pretečený objem napríklad v milimetroch, alebo môže byť použitý na riadenie ventilu.


Prednosti indukčného snímača prietoku
* možnosť použitia rôznych materiálov trubic podľa média a rôznych prípojných koncoviek
* široká variabilita systému od jednoduchého presného prietokomeru s impulzným výstupom, až po inteligentný riadiaci systém dávkovača s ovládacím signálom pre ventil
* trubice odolné voči pôsobeniu vákua
* ľubovoľné voliteľné impulzné číslo
* možnosť použitia v plniacich strojoch
* zariadenie spadá do nízko odberových zariadení
* možnosť doplnenia o priame riadenie ventilu DOSE-DRV 2.0
* vysoká odolnosť proti abrazii

Doplnkové zariadenie
DOSE DRV 2.0 – prevodník riadiaceho signálu na silový pre ovládanie elektroventiluPriemyselný prietokomer FLOW 38 Priemyselný prietokomer FLOW 38

Jedná sa o indukčný prietokomer v celonerezovom kompaktnom prevedení, ktorý je určený do technologických procesov aj v ťažkom priemysle. Vďaka svojej konštrukcii umožňuje detekovať prietoky v rozsahu Qmin/Qmax až 1-200 s rozlíšením smeru. Štandardný merací rozsah s vysokou presnosťou je spravidla 1:100, pokiaľ zákazník v objednávke neuvedie iný. Hlavnou prednosťou je veľmi rýchla odozva v závislosti na prietoku, čím je vhodný hlavne do najrôznejších riadiacich aplikácii, pričom je schopný detekovať prázdne potrubie a v takom prípade teda neposiela nadradenej riadiacej jednotke neplatné dáta. Pri napájaní 230Vac je merač vybavený výkonným adptívne riadeným zdrojom, ktorý minimalizuje výkonovú stratu celého zariadenia, čím šetrí spotrebu energie. Vzhľadom na svoje použitie neobsahuje mesačné alebo denné archívy nameraných hodnôt, v prípade výpadku si však uchová základné metrologické počítadla. Prietokomer je možné veľmi komfortne zákaznícky nastavovať tak, aby úplne zodpovedal požiadavkám zákazníka. Všetky údaje na displeji sú veľmi ľahko prístupné cyklickým priebehom na displeji pomocou ovládacieho talčítka.

Prednosti indukčného snímača prietoku
* veľká variabilita prevedení
* veľký dynamický rozsah prietokov až 1:200
* vysoká presnosť merania v celom meracom rozsahu
* možnosti nulovania na diaľku
* variabilné impulzné číslo prietokov
* použiteľnosť už pri vodivosti média vyššej ako 2 µS/cm
* vysoká odolnosť voči abrazii
* merateľnosť veľkej väčšiny médii okrem ropných produktov
* senzor je možné prispôsobiť aj veľmi agresívnej alebo zásaditej kvapaline

Zobrazenie displeja
* okamžitý prietok
* celkové nenulovateľné počítadlo
* nulovacie počítadlo
* spätný objem
* popis poruchy (v prípade jej výskytu)

Varianty čidla prietoku
* Závitové pripojenie – od vnútornej svetlosti meracej trubice DN 6 (závitové pripojenie G 3/8 B) až do svetlosti DN 40 (závitové pripojenie G 1 1/2 B)
* Sendvičové prevedenie (medziprírubové) – vo svetlostiach od DN 6 do DN 200
* Prírubové prevedenie – len na špeciálnu požiadavku zákazníka
* Potravinárske prevedenie - vo svetlostiach od DN 10 do DN 100Merač prietoku FLOW 40 Merač prietoku FLOW 40

Merač prietoku FLOW 40 je určený pre meranie prietoku dodaného množstva média, ktorým môže byť voda, ale aj rôzne iné kvapaliny ako aj agresívne kyseliny a podobne. FLOW 40 je vhodný na použitie ako vo vodárenstve, napr. v ČOV a v kanalizačných sietiach, rak aj v priemyselných rozvodoch užítkovej vody atď. Je ho možné využiť aj v potravinárskom a chemickom priemysle na špeciálne média per rôzne technolofické procesy a prevádzky. Vyznačuje sa vysokou prevádzkovou spolahlivosťou a stálosťou metrologických parametrov.

Prednosti indukčného snímača prietoku
* vysoká presnosť merania v celom rozsahu prietoku
* dlhodobá stálosť metrologických parametrov
* neobsahuje žiadne pohyblivé časti
* nespôsobuje tlakové straty
* vyššia prevádzková spolahlivosť
* dlhšia životnosť
* použiteľnosť už pri vodivosti média vyššej ako 2 µS/cm
* vysoká odolnosť voči abrazii
* senzor prietoku je možné prispôsobiť aj veľmi agresívnej alebo zásaditej kvapaline
* lokálny odpočet všetkých archivovaných dát
* možnosť implementácie interného modulu GSM/GPRS pre prenos dát namiesto displeja s minimálnym navýšením cenyBatériový indukčný prietokomer FLOW 45 Batériový indukčný prietokomer FLOW 45

Tento prietokomer v batériovej verzii bol vyvinutý špeciálne pre potreby umiestnenia do priestorov, kde nie je k dispozícii napájacie napätie a je to nutné riešiť batériovým napájaním. Prietokomer vyniká vysokou presnosťou v celom rozsahu prietokov. Je osadený bezdotykovým tlačítkom pri celkovom krytí IP 67. Jeho nasadenie je ideálne na kanalizáciach či rôznych stokách a všade tam, kde je potrebné použiť merač bez vnútorných pohyblivých častí a s nutnosťou batériového napájania.


Prednosti indukčného prietokomeru
* napájanie z internej lithiovej batérie
* možnosť použitia rôznych materiálov trubíc a prípojných koncoviek
* veľmi pevná konštrukcia
* jednoduchá a bezproblémová inštalácia a obsluha
* takmer bezúdržbová prevádzka
* trubice odolné voči pôsobeniu vákua
* ľubovoľne voliteľné impulzné číslo a výber sledovaného registra
* vysoká odolnosť proti abrazii, zvlášť pri použití keramickej meracej trubice
* použitie konektoru M12 pre jednoduché a rýchle elektrické pripojenie
* vysoká odolnosť proti nečistotám

Popis funkcie
Pred každým meraním prebieha automatická diagnostika všetkých funkcií a súčastí nutných nutných pre správne meranie. Na základe výsledkov je potom merač prípadne schpný identifikovať prázdne potrubie a celé meranie zrušiť, alebo naopak vyhodnotiť smer prúdenia a výsledok započíta do sumárnych registrov. Marač je vybavený tromi registrami. Hlavný register V1 je metrologický a ukladá dáta v metrologicky schválenom rozsahu prietokov. Druhým je register V2, do ktorého sa kumulujú prietoky v širšom rozsahu než v metrologickom, ale dáta sú namerané v pásme so stále veľmi dobrou presnosťou. Tretím registrom V3 je zaznamenavaný objem pretečený opačným smerom, teda reverzný objem. Impulzný výstup je plne konfigurovateľný nie len čo sa týka impulznej konštanty, ale aj čísla registra V1-V3, ktorý má byť sledovaný. Meradlo zároveň stále sleduje stav batérie s dostatočným predstihom upozorňuje obsluhu o nutnosti jej výmeny. Všetky dáta sú zálohované v internej pamäti pre prípad výmeny batérie alebo jej výpadku. Vybíjanie batérie je priamo závislé na zvolenej perióde merania. Pokiaľ je nastavená na 10s, je žívotnosť pri štandardne dodávaných batériách minimálne 10 rokov, pokiaľ sa však zníži na 6s, klesne na 6 rokov. Merač je vybavený LCD displejom, ktrorý sa aktivuje stlačením tlačítka. Po krátkom teste displeja už prebieha bežné zobrazovanie jednotlivých hodnôt s možnosťou ich listovania.

GSM modul
V spojení s interným GSM modulom je tento merač schopný periodicky posielať správy s informáciou o pretečenom objeme kvapaliny. Vďaka tomu je potom možné veľmi účinne analyzovať namerané dáta zo siete a po ich analýze určiť miesto úniku. Zároveň môže také sťahovanie dát viesť ku zníženiu nákladov na vlastné prevádzanie odpočtov. Vyvedený anténny konektor nenarušue krytie celého merača.